regulamin

Nauka w szkole realizowana jest według programu Ministerstwa Edukacji Narodowej uwzględniającego wymogi ustawy o ochronie osób i mienia.

statut

Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony Nr 1 w Krakowie.


Postanowienia ogólne

§ 1 Nazwa szkoły: Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony Nr 1 w Krakowie, zwana dalej Szkołą w Krakowie ul. Kościuszki 54.

§ 2 Typ szkoły : szkoła policealna niepubliczna.

§ 3 Organem prowadzącym jest Klub Dalekowschodnich Sztuk Wal "PROMIEŃ" w Krakowie ul. Kościuszki 54.

§ 4 Szkoła kształci specjalistów w dziedzinie detektywistyki i ochrony w cyklu 2-letnim.

§ 5 Nauka w szkole jest odpłatna.


Cele i zadania Szkoły

§ 6 Celem Szkoły jest:

1. przygotowanie wykwalifikowanych kadr dla potrzeb ochrony, osób fizycznych i prawnych, ich mienia, imprez masowych, sportowych, artystycznych i innych organizowanych przez różne podmioty gospodarcze.
2. wpajanie słuchaczom zasad etyki zawodowej wynikającej z ducha sztuk walk wschodnich, które nakazują wykorzystywanie posiadanych umiejętności jedynie w sytuacji wyższej konieczności a nigdy przeciw słabszemu.

§ 7 Nauka w szkole odbywa się według programu opracowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej nr 887 z dnia 3 sierpnia 2000r ogłoszonego w Dz. U. Nr 78 z 21 września 2000r.

§ 8 Podczas nauki słuchacze zdobywają wiadomości teoretyczne niezbędne w pracy detektywa i pracownika ochrony zgodnie z programem, oraz odbywają praktyki zawodowe w licencjonowanych firmach ochrony osób i mienia.

§ 9 Szkoła zapewnia słuchaczom zdobycie solidnych podstaw zawodowych poprzez:

- dobór wysokokwalifikowanych wykładowców i instruktorów,
- seminaria z udziałem wybitnych specjalistów ze szkół o podobnym profilu z zagranicy,
- sprawdzone metody i techniki nauczania.


Organizacja Szkoły

§ 10 Szkoła prowadzi zajęcia w systemie dziennym i zaocznym.

§ 11 Nauka trwa 2 lata i podzielona jest na 4 semestry.

§ 12 Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest grupa złożona z 20 - 30 słuchaczy.

§ 13 Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i praktycznych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Szkoły.

§ 14 Podstawowe formy pracy dydaktyczno wychowawczej Szkoły:

- wykłady i ćwiczenia określone programem nauczania zgodnie z Zarządzeniem MEN,
- seminaria i zajęcia praktyczne,
- indywidualne i zespołowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w ramach zajęć nadobowiązkowych,
- obozy sportowe połączone z doskonaleniem sprawności fizycznej i techniki sztuk walki,
- spotkania z wybitnymi specjalistami w dziedzinie prawa, kryminalistyki.

§ 15 Szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie planu nauczania i planu finansowego Szkoły, który zatwierdza organ prowadzący.

§ 1 6 Godzina lekcyjna trwa 45 minut a godzina zajęć praktycznych 55 minut.


Organa Szkoły

§ 17 Organami Szkoły są:

1. Organ prowadzący,
2. Dyrektor Szkoły,
3. Rada Szkoły,
4. Rada Pedagogiczna,
5. Rada Słuchaczy.

§ 18 Do kompetencji organu prowadzącego należy:

- zatrudnienie dyrektora Szkoły,
- zawieranie umów o opłaty za naukę ze słuchaczami,
- prowadzenie gospodarki finansowej,
- rozstrzyganie konfliktów pomiędzy organami szkoły.

§ 19 Do zadań Dyrektora Szkoły należy:

- zatrudnianie pracowników Szkoły,
- opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły,
- opracowanie tygodniowego plany zajęć,
- prowadzenie dokumentacji Szkoły,
- organizowanie pracy Szkoły.

§ 20

1. Rada Szkoły jest organem wewnętrznym powołanym do analizowania , oceniania i rozstrzygania spraw statutowych Szkoły.
2. W skład Rady Szkoły wchodzą Prezes i wiceprezesi organu prowadzącego, dyrektor Szkoły, 2 przedstawicieli wykładowców, a ponadto delegat słuchaczy jako organ doradczy.

§ 21 W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wykładowcy i instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

Do zadań Rady Pedagogicznej należy:

1. podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikowania i promowania słuchaczy,
2. ustala organizację doskonalenia zawodowego Szkoły,
3. zatwierdza plan pracy szkoły,
4. troszczy się o wysoki poziom nauczania w Szkole.


Słuchacze Szkoły

§ 22 Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest ukończenie szkoły średniej dobry stan zdrowia, niekaralność oraz pomyślne zdanie testu sprawnościowego.

§ 23 Do obowiązku słuchaczy należy:

- systematyczne uczestnictwo w procesie nauczania i w życiu Szkoły,
- przestrzeganie zasad kultury współżycia,
- nienaganna postawa etyczna i obywatelska,
- przestrzeganie postanowień statutu i regulaminu Szkoły,
- dbanie o dobre imię i Honor Szkoły.

§ 24 Słuchacz ma prawo do :

- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
- życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym,
- swobody wyrażania myśli i przekonań,
- sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.

§ 25 Za nieprzestrzeganie postanowień statutu lub regulaminu Szkoły, słuchacz może być zawieszony w prawach przez Dyrektora Szkoły lub skreślony z listy słuchaczy przez Radę Szkoły bez możliwości dochodzenia roszczeń finansowych. Słuchacz może być skreślony również w przypadku niepłacenia czesnego przez okres dłuższy niż 1 miesiąc.

§ 26 Nauczyciele Szkoły:

Dyrektor Szkoły zatrudnia nauczycieli - wykładowców i instruktorów oraz personel pomocniczy - administracyjny i medyczny na podstawie odrębnych przepisów.

§ 27 Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczno - wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece słuchaczy.

§ 28 Do zadań nauczycieli należy:

- ponoszenie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo słuchaczy,
- prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
- bezstronność i obiektywizm w ocenie słuchaczy oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich słuchaczy.

§ 29 Do każdej grupy słuchaczy dyrektor przydziela opiekuna grupy.


Postanowienia końcowe

§ 30 Szkoła używa pieczęci określonej przez organ prowadzący.

§ 31 Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 32 Dyrektor Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej. Chcemy aby umieścić słowa: Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony jest pierwszą w Polsce szkołą tego typu. Na bazie naszej Szkoły powstały filie w Głogowie, Łomży, Lublinie, Tarnowie, Nowym Sączu, Kielcach, które obecnie są odrębnymi ośrodkami szkolenia. Szkoła posiada własną broń palną przeznaczoną do celów szkoleniowych, co pozwala na pełną realizację programu szkolenia; - treningi strzeleckie dla firm oraz osób indywidualnych; - treningi z zakresu technik interwencyjnych i samoobrony. Wysoka jakość kształcenia oraz rzetelność w prowadzeniu działalności szkoleniowej powoduje iż Szkoła cieszy się dużym uznaniem.